इजतमा - اِجتماع

इजतमा demonstration

masculine noun

Examples :

  • आज मैंने एक इजतमा देखा Today I saw a demonstration
  • मैं सियासी इजतमा में जा रहा हूँ I go to a political demonstration
  • कल एक मज़हबी इजतमा होगा Tomorrow there will be a religious demonstration
  • इजतमा @boltidictionary