गर्वीला

गर्वीला vain

adjective

Examples :

  • गर्वीला आदमी A vain man
  • गर्वीली स्त्री A vain woman
गर्वीला complacent

adjective

Examples :

  • गर्वीला आदमी A complacent man
  • गर्वीली स्त्री A complacent woman
गर्वीला proud

adjective

Examples :

  • गर्वीला आदमी A proud man
  • गर्वीली स्त्री A proud woman
  • भीम बहुत ही गर्वीला था Bhima was very proud