बाइसिकल - بائیسکل

बाइसिकल bicycle

masculine noun

Examples :

  • बाइसिकल का पहिया A bicycle wheel
  • बाइसिकिल के विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं Following are the different parts of the bicycle
  • बाइसिकल @Boltidictionary