बालिका

बालिका young lady

feminine noun

Examples :

  • चंचल बालिका An anxious girl
  • समझदार बालिका A smart girl
  • बालिका विद्यालय A girls' school
  • बालिका शिक्षा Girls' Education
  • केवल बालिकाओं के लिए Only for girls