Suggerisci una traduzione

संयुक्त राष्ट्र संघ - اقوامِ متحدہ